Notulen bestuursvergadering van maandag 2 oktober 2017

1        Nico opent de vergadering om 21.30 uur.

          Afgemeld was Jan, pe2els wegens aanwezigheid op SRS bivak.

          Bernard, pd4ber neemt deel aan de vergadering om als toekomstige secretaris

          eens te zien hoe dit zo gaat.

2       Eigenlijk  Punt 7 van de agenda, de Reg. Bijeenkomst. De hete brij wordt snel

         gegeten, hi. Nico en Gert hebben aangegeven dat zij naar de Regionale Bijeenkomst

         zullen gaan op 13 nov. a.s.

3       punt 5: Financiën .

          Pim kan melden dat het er niet slecht uitziet. We hebben met weinig tot geen activi-      teiten te maken, waardoor er minder uit de kas vloeit. Enige kostenposten zijn dan ook      de huur van het Clubgebouw en de Lezingen.

4       Punt 3: Ingekomen Stukken enz.

          a Samengaan Veron/VRZA … gaan we verder niets mee doen.

          b Kaarten vooraf bestellen voor de Dag v.d. RA .. geen aanvragen ontvangen.

          c JOTA 2017. Onze afdeling zal meedoen en André, pa3hgp zal “de kar trekken”.

           We hopen natuurlijk op meer aanmeldingen voor hulp. De Jota is te doen in het               Scoutinggebouw op het Hemmeland in Monnickendam in het weekend van 20 okt.

5       Punt 4: Actiepunten

          a QSL kaarten US7WW. Martin pf9a heeft altijd deze zaak behandeld en nu wordt er

           gezocht naar iemand die dat zou willen gaan doen. Daartoe heeft Nico een oproep in      Electron geplaatst.

          b Waterland Cup >>> pf9a Cup

           Allen stemmen in met het voorstel van Gert, pa3aav om de call van Martin te verbin-        den aan de Waterlandcup. Dus die krijgt de naam pf9a Cup. Dit als dank voor het                   werk dat Martin er lange tijd aan heeft besteed.

          c Waterland Award

           Het adres voor het aanvragen zal moeten worden veranderd vanwege het wegvallen

           Martin. Er is dus een nieuwe manager nodig, alhoewel we al meer dan 5 jaar geen en-

           kele aanvraag is gedaan. Toch willen we daar wel mee doorgaan en Bernard, pd4ber

           vindt dit een taak voor de secretaris, dus … bij deze ! De aanvragen kunnen dan via

            pi4wld@gmail.com bij de secretaris worden ingediend.

          d Huisstijl Veron en Weblog hosting

           We blijven voorlopig op de “oude“ voet doorgaan met de Website.

6       Punt 8: Rondvraag

     a Bernard vraagt een en ander over de bestuursvergadering, hopelijk heeft hij nu

           voldoende beantwoord gekregen door er een bij te wonen.

            Verder geeft hij aan ook wel wat te willen doen voor de JOTA.

          b Gert geeft aan dat hij de eerste 2 maanden in 2018 niet aanwezig zal zijn. Maar hij

           verzekerde ons dat hij de bijdrage voor het Jaarverslag tijdig zal aanbieden.

          c Stef vraagt nog naar wat informatie over de Nieuwjaarsbijeenkomst omdat de mel-

           ding voor de Komt U ook rubriek tijdig aangeleverd zal moeten worden. Het zal een

           korte aankondiging worden omdat het meeste als vanouds zal gaan, behalve de lek-

           kere haring dan.

7       Volgende vergadering.

           Nog geen datum vastgesteld. Zou 11 december kunnen zijn. Zal leden even vragen

8       Sluiting

          Omstreeks 22.00 uur sluit Nico de vergadering onder dankzegging.

   

           Stef , pa0sjm