VERON

 

Vereniging voor

Experimenteel

Radio Onderzoek

in Nederland

 

 

Verslag van de jaarvergadering van de afdeling Waterland van de Veron A56

 

Dinsdag 3 februari 2020, in het gebouw van de hengelsportvereniging, Vrouwenzandstraat  157 te Purmerend

 

1. Opening

2. Notulen van de jaarvergadering van 2018, zie www.veronwaterland.nl

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Jaarverslag over 2019, zie website van de afdeling

6. Financieel overzicht over 2019

7. Kascontrolecommissie, bestaande uit Geert PA0GKE en Sietse PF2X, vervanger Evert-Jan PA0FWM

8. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

9. Verkiezing afdelingsafgevaardigden voor de 81e Verenigingsraad van de Veron  op 25 april 2020

10.  (Her)verkiezing van het bestuur van de afdeling Waterland

11.  Rondvraag

12.  Sluiting

 

 

Aanwezig: Geert PA0GKE, Jim PA2SWL, Erwin PA3BLS, Jan PE2ELS (bestuur), André PA3HGP, Sietse PF2X, Evert-Jan PE1FWM, Peter PA0HTs (gast), Gert PA3AAV (bestuur), Pim PA5PEX (penningmeester), Nico PH1K, Frans PA1FR, Fred PE1HDN, Menno PE1LDZ, Ger PD3BL, Peter PA0PCV, Bernard PD75BER (secretaris)

Mba: Gerard PE1OUD; Stef PA0SJM

 

1.Voorzitter Nico PA0MIR opent met hamerslag de vergadering.

2. De notulen van de vorige vergadering in februari 2019 worden goedgekeurd.

3. Voor deze vergadering geen ingekomen stukken.

4. Mededelingen; in april is de algemene ledenvergadering van de Veron.

5. Het jaarverslag over 2019 geeft aanleiding tot enkele opmerkingen van de voorzitter: hij dankt Sietse PF2X voor de zorgvuldige en trouwe wijze waarop hij de Nieuwsbrief elke maand weer naar de leden stuurt. Gert PA3AAV krijgt lof toegezwaaid voor het bijhouden van de website. Voor Erwin PA3BLS veel dank voor zijn werk als QSL-manager. Opvallend is de afname van het aantal verzonden kaarten, een teken van de veranderende tijd. Tussen de bedrijven door vraagt Erwin wie er naar de markt in Rosmalen gaat, om kaarten mee heen en terug te nemen – dat gaat André doen. Net als Sietse krijgt Erwin, als symbolische dank van de afdeling, een fles wijn. Naar aanleiding van de PF9A cup vraagt de voorzitter om relevante activiteiten ook altijd aan hem te melden, dan kan hij ze meetellen.  De afdeling staat in de Veron competitie op een mooie negende plaats – doet dus ook allen weer mee aan de PACC in februari. De Waterlandronde op vrijdagavond om 21 uur op MHz 145.350 heeft een stabiel karakter, een stuk of 10 amateurs melden zich regelmatig in. Maar wel is er behoefte aan meer rondeleiders, nu zijn er nog maar vier: wie o wie? Probeer het eens.  Het jaarverslag 2019 wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

6. 7. Financieel overzicht wordt door kascommissie Geert PA0GKE en Sietse PF2X en de ledenvergadering goedgekeurd en het bestuur krijgt decharge. Met als opmerking dat aan de leden wordt gevraagd om te betalen in het boekjaar, voor de overzichtelijkheid.

8. Verkiezing nieuwe kascommissie voor 2020: Evert-Jan PE1FWM en Sietse PF2X, Fred PE1DHN is reserve.

9. Voor de afvaardiging naar de Algemene Ledenraad van de Veron in april 2020 is Gerard PE1OUD onder voorbehoud beschikbaar, als hij niet kan, gaat Nico PA0MIR mee met Bernard PD75BER.

10.  Het voltallige bestuur, Nico PA0MIR (voorzitter), Gert PA3AAV, Pim PA5PEX (penningmeester), Jan PE2ELS en Bernard PD75BER (secretaris) wordt met algemene instemming herkozen voor het nieuwe verenigingsjaar. Op de vraag van de voorzitter of er nieuwe gegadigden waren voor een bestuursfunctie bleef het lange tijd stil.

11.  Rondvraag: de leden betoonden zich bij monde van Menno en Sietse onaangenaam verrast door de huurverhoging voor de vergaderzaal van de Hengelsportvereniging met niet minder dan 42%: van €35 in 2019 naar €50 per keer in 2020. Het dagelijks bestuur zal zich verstaan met het bestuur van de Hengelsportvereniging om te voorkomen dat dergelijke verhogingen op korte termijn opnieuw zich voordoen. Maar wel zijn we op zichzelf goed af met dit onderkomen, elders is het niet goedkoper of geriefelijker. Wellicht heeft de gemeente iets voor ons? De volgende bestuursvergadering gaat dit besproken worden.

12.  Waarna de voorzitter onder dankzegging aan de aanwezigen om 20.45 uur de vergadering sluit en de tafels worden ingeruimd voor de onderlinge verkoping. Het jaarverslag en de financiële verslaglegging over 2019 worden door de secretaris aan het Hoofdbestuur van de Veron gestuurd.

 

 

 

.Bernard Kruithof, secretaris van de afdeling Waterland van de Veron A56

 

 

 

VERON-sinus.jpg