veronlogo100.gifnotulen  jaarvergadering

        VERON afdeling Waterland A-56

datum :

2  februari 2015

 

afgemeld  : met bericht

Lucien, PD0LFJ.

 

1 Opening en mededelingen.

Onze voorzitter, Frans Lindeman, opent om 20.15 uur de vergadering en heet  alle aanwezigen van harte welkom.

2 Notulen jaarvergadering 06-02-2014, op- en /of aanmerkingen.

Ger vraagt of er geen papieren versie op de avond zelf aanwezig kan zijn. Dit gaan we niet doen Dat hebben we jaren geleden al eens besloten toen deze vraag ook al gesteld werd. De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd. Wel worden dit jaar notulen eerder op de website gezet zodat iedereen ze eerder kan inzien.

 

3 Jaarverslag; opmerkingen.

Het jaarverslag wordt doorgenomen.

 

4 Financieel overzicht 2013.

Het financieel jaarverslag wordt doorgenomen en er wordt aangegeven dat onze      afdelingslaptop stuk is.

                       

5 Kascontrole commissie.

Kascontrole heeft plaatsgevonden en de penningmeester leest het verslag van de

kascontrole commissie voor. Daarin staat dat alles in goede staat is aangetroffen

en de penningmeester en bestuur decharge wordt verleent.

 

6 Rondvraag n.a.v. de verslagen.

Geen vragen.

 

 

 

 

7 Verkiezing nieuwe kascontrole commissie voor 2014

De volgende leden worden bereid gevonden de kascontrole over 2014 te doen :

-         Jan, PA5GR, 1e lid

-         Sietse, PA1XA, 2e lid

-         Menno, PE1LDZ , reserve lid

 

8 Verkiezing afgevaardigden voor de VR-vergadering van dit jaar :

-          Gerard, PE1OUD

-          Bert, PA5BM

 

9 Verkiezing bestuursleden 2014.

Het bestuur voor 2014 bestond uit :

            voorzitter                   : Frans Lindeman,  PA1FR

secretaris                  : Bert Van der Meer, PA5BM

penningmeester      : Pim Eijlander, PA3PEX

lid en webmaster     : Gert Meinen, PA3AAV

            lid                               : Jan Beijer, PE2ELS

 

Frans, PA1FR en Bert, PA5BM zijn aftredend en niet herkiesbaar. Als opvolgers worden gekozen Nico, PA0MIR als voorzitter en Stef, PA0SJM als secretaris.

 

10 Rondvraag.

Nico memoreert dat de vereniging de leden zelf zijn. Sietse vraagt wat de leden missen. Frans mist een velddag maar daar is blijkbaar weinig animo voor.

Nico geeft aan dat i.v.m. 70 jaar Veron er wellicht in september gewerkt kan worden met speciale calls. Ger vraagt of de club gezamenlijk nog wat doet met de komende PACC. Dat kan wel maar is niet gepland. Jim vraagt of er niet andere enveloppen of plastic mappen kunnen komen voor de leesmap. Nico gaat hier naar kijken. Stef vraagt of iedereen die de leesmap heeft en die op vakantie gaat dat even aan de voorganger wil doorgeven. Bert geeft aan het secretariaat over te gaan dragen aan Stef en gaat hem benaderen voor een afspraak. Stef vraagt over een afdelingsdepot voor spullen waar mensen vanaf willen. Dit wordt besproken maar heeft veel voeten in aarde. Er moet een ruimte zijn voor opslag en een beheerder. Er wordt door de afdeling vanaf gezien om dit op te zetten. Gert vraagt wat de leden missen op de website. Sietse oppert een forum voor de leden. Na een uitgebreide discussie wordt hier vanaf gezien. Het voegt te weinig toe aan de middelen die we hebben (nieuwsbrief, website, 2m ronde, clubavond) en het is veel werk om dit goed op te zetten. André vraagt de leden om een applaus voor de vertrekkende voorzitter en secretaris.

 

11 Sluiting.

Om 21.45 wordt de vergadering gesloten.

 

Notulen : Bert van der Meer, PA5BM, secretaris.