Notulen van de Bestuursvergadering van de afdeling A56 Veron Waterland, 1 oktober 2018, in het lokaal van de Hengelsportvereniging, Vrouwenzandstraat 157 Purmerend, 19.15-20.00 uur

 

Aanwezig Nico van der Bijl, voorzitter, PA0MIR, Pim Eijlander, PA5PEX, Gert Meinen, PA3AAV, Bernard Kruithof, PD4BER secretaris, afwezig Jan Beijer PE2ELS

Ad 1. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige bestuursleden welkom.

Ad 2. De notulen van de vorige vergadering, 7 mei 2018, worden goedgekeurd.

Ad 3. De RABO bank heeft dit jaar voor het eerst een ander model voor het subsidiëren van lokale verenigingen. Was dat eerder een fietstocht, nu is er een fonds van Euro 60.000, te verdelen op basis van de stemmen van leden van de RABO bank. Eerst moet een lid zich registreren, dan krijgt hij een code om stemmen uit te kunnen brengen op verenigingen naar keuze. We hadden ons als vereniging aangemeld bij de RABO bank. Op 17 september was de actie afgelopen, woensdag 3 oktober wordt bekend gemaakt wie iets krijgt. Voor ons gaat Nico PA0MIR naar de bijeenkomst en hij krijgt daar ook te horen hoe we volgend jaar onze public relations wellicht kunnen verbeteren. We zijn benieuwd. Onze afdeling is lid van de RABO, maar vond het ongepast om op ons zelf te stemmen. Het bestuur vindt dat we volgend jaar minder prudent hoeven te zijn en rustig onszelf kunnen stemmen.

 

De VERON centraal doet aan bijscholing voor het opmaken van websites, maar wij gebruiken geen Word Press en daarom is het voor ons niet zo relevant.

Berichten over vossejachten zijn voor onze afdeling niet belangrijk, omdat we daar geen enthousiastelingen voor hebben.

 

Ad 4. We gaan in het nieuwe jaar kijken of we een verenigingsavond kunnen besteden op de manier die andere afdelingen soms ook doen: ‘Show & Tell’: laat wat zien en vertel erover, iets wat zelf gemaakt is, een dx-peditie, iets dat je zelf interessant vindt en waar je anderen over vertelt. We komen erop terug.

 

Gert PA3AAV gaat de lezing over de WRTC 2018 die hij voor ons houdt ook brengen in de afdeling Hoorn.

 

Ad 5. André Heijm PA3HGP gaat op 20 oktober de JOTA doen met scouting Waterland in hun clubgebouw op het Hemmeland 10 in Monnickendam. Om 9 uur die zaterdagochtend gaat hij daar de apparatuur opbouwen; in elk geval 2-meter en eventueel ook hf. Bernard PD4BER gaat hem daarbij assisteren. We doen een oproep in een speciale convo door Sietse en een mededeling op de website door Gert PA3AAV om aan de leden te vragen langs te komen en belangstelling te tonen. Bernard stuurt een tekst rond.

Pagina 1 van 2

In 2020 bestaan we als Veron 75 jaar, en dat gaan we aandacht geven - al weten we nog niet hoe en we wachten plannen af. Als iemand een idee heeft, uit onze afdeling,  dan horen we dat graag.

Maandag 5 november onderlinge verkoping (vorig jaar, 2017, hebben we dat overgeslagen); leden kunnen zelf spullen inbrengen, maar we hebben ook de beschikking over apparatuur en onderdelen uit twee nalatenschappen, vooral van Harm Bootsma (1914-2011) uit Purmerend en nog wat antennemateriaal van Aris Kabel uit Ilpendam, die dat naliet aan de afdeling. De opbrengst van deze spullen is voor de afdelingskas. Bernard PD4BER zal optreden als veilingmeester, daarin bijgestaan door de rest van het bestuur. Sietse via een convo en Gert via de website maken daarvan melding aan de leden die dan alvast de inventaris, die Bernard maakte, kunnen bestuderen die meegezonden wordt.

 

Maandag 3 december: bijeenkomst om 8 uur; Nico bereidt een lezing voor over FT8 en dergelijke.

 

We hebben onze nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 14 januari 2019 om 20 uur in het gebouw Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. Bernard neemt voor hapjes en drankjes contact op met Marian.

 

Op maandag 4 februari 2019 hebben we de jaarlijkse Algemene Leden vergadering; tegen die tijd komen de bijbehorende stukken, zoals het jaarverslag. De bestuursleden wordt bij deze gevraagd hun bijdrage in januari 2019 aan te leveren aan de secretaris.

Ad 6. De geldelijke situatie van de afdeling is stabiel, we wachten de RABO verenigingsactie af, zie hiervoor.

Ad 7. Eventuele afdelingsactiviteiten bijvoorbeeld op het gebied van zelfbouw: we kijken daar de volgende vergadering nog eens naar.

 

Ad 8. Volgende bestuursvergadering is op maandag 10 december 2018 ten huize van Nico, om 8 uur ’s avonds.

 

Waarna de voorzitter om 8 uur de vergadering sluit om naar de voordracht van Gert PA3AAV te luisteren.

 

Na afloop van de bestuursvergadering geeft onze Gert Meinen PA3AAV, voor wel twintig zeer belangstellende leden, een mooie lezing over zijn ervaring als arbiter bij de Olympische Spelen voor zendamateurs, WRTC 2018, die dit jaar in Wittenberg en omgeving, in Duitsland, werden gehouden. Je bent 24 uur onafgebroken aan het luisteren naar twee zenders tegelijk – Gert omschreef dat als ‘muziek’.

Bernard Kruithof, PD4BER, secretaris afdeling Waterland van de Veron

Pagina 2 van 2