Notulen van de Bestuursvergadering van de afdeling A56 Veron Waterland,

Ten huize van secretaris Bernard Kruithof in Ilpendam

Woensdag 16 oktober 2019 om 20 uur

Aanwezig Nico van der Bijl, voorzitter, PA0MIR, Pim Eijlander, PA5PEX, Gert Meinen, PA3AAV, Jan Beijer PE2ELS, Bernard Kruithof, PD4BER secretaris

Ad 1. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige bestuursleden welkom.

Ad 2. De notulen van de vorige vergadering, 4 maart 2019, worden goedgekeurd.

Ad 3. De meeste ingekomen stukken zijn de Nieuwsbrieven van andere afdelingen. Die stuurt Bernard door naar Gert en Sietse. Menno Putman PE1LDZ helpt om naar interessante stukken voor onze eigen Nieuwbrief te kijken.  Van het Hoofdbestuur kwamen punten voor de regiovergadering op 18 november 2019, zie hierna..

Ad 4. Voor de komende Dag van de Radioamateur op zaterdag 2 november in Zwolle bestond de mogelijkheid om in de voorverkoop kaartjes met korting te bestellen, maar er waren minstens vier bestellingen per afdeling nodig – en zoveel vooraanmeldingen waren er niet in Waterland. Het bestuur is op die dag met een aantal leden vertegenwoordigd.

Het bestuur van de hengelsportvereniging deelde mee aan de penningmeester dat met ingang van 1 januari 2020 de huur per verenigingsavond verhoogd wordt van €35 naar €50. Het bestuur vindt dat een forse verhoging, maar we hebben er op zichzelf een prettig onderkomen, dus we gaan daarmee schoorvoetend accoord. Mocht er elders een geschikte locatie zijn, dan kunnen we altijd nadenken over verhuizen.

De RABO bank clubactie levert ons in het afgelopen jaar €200 op; we roepen nu alvast alle Veron leden die een RABO rekening hebben op om zich te zijner tijd, in het vroege voorjaar van 2020, aan te melden als stemhebbend lid van de bank, zodat ze op onze afdeling Waterland kunnen stemmen. We houden de actie in de gaten.

Ad 5. Regionale vergadering van de Veron in Noord-Holland. Gert gaat daar met Bernard heen, en we zullen daar naderhand weer verslag van uitbrengen. In elk geval komt het 75 jarig bestaan aan de orde, met actiepunten als speciale callsigns, een logo voor de gelegenheid, een speciale uitgave van Electron, een receptie en een Veron film.

Ad 6. Vorig jaar hebben we deelgenomen aan de JOTA, die altijd in een van de laatste weekenden van oktober is, maar dit jaar is er vanuit scouting Waterland geen beroep op ons gedaan. Wellicht kunnen we volgend jaar zelf contact opnemen.

Ad 7. Voor de bijeenkomst in november 2019 hebben we als spreker PA1B, die komt vertellen over een bijzondere dipool. Op maandag  2 december komt onze eigen Gert PA3AAV vertellen over zijn eindtrap. Nico PA0MIR beraadt zich over iets over digitale modes, Bernard vraagt André PA3HGP eens te kijken naar een mooie film over zijn oude werkgever Draka kabelfabriek. Om daar iets over te vertellen. Dan hebben we in januari 2010, op maandag 13 januari onze Nieuwjaarsbijeenkomst, met lekkere hapjes. Op maandag 3 februari hebben we onze Onderlinge Verkoping, gecombineerd met onze Algemene Ledenvergadering. Dus we vragen de leden om alvast spullen klaar te zetten voor deze gelegenheid.

Maandag 2 maart komt Harold Plooyer PA0QRB met een vervolg op zijn eerder lezing voor onze afdeling over antennes, en dan vooral met aandacht voor de Schmitt chart.

Terzijde: Op maandag 3 februari 2019 is onze eigen ledenvergadering van afdeling A56: De Jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. De agenda daarvoor wordt half januari verspreid door Bernard op de website (Gert) en in de Nieuwsbrief (Sietse). Bernard maakt als secretaris het Jaarverslag. Gert levert de contestcompetitie en de stand van zaken rond de PF9A cup. Nico houdt daarvan de stand bij, op 22 december is het jaar ten einde. Dat geeft hij door aan Gert. Gert hoogt het puntental op voor bijdragen aan de verenigingsavonden en voor bijdragen aan de Nieuwsbrief. Dat geeft een stimulans aan activiteiten. Gert maakt, evenals vorig jaar, een fraai diploma.

 

Ad 8. Financiën, zie ook wat we daarover al bespraken onder punt 4. Pim meldt dat de kas positie stabiel is. Mede dankzij de RABO bank clubkascampagne die €200 opbracht. Voor de eigendommen van de vereniging: de Alpha Delta 100 voet draadantenne die bij Bernard staat (afkomstig van de nalatenschap van Aris Kabel) en een Yaesu FT290R 2 meter transceiver die ook bij Bernard staat: hij neemt ze over en betaalt Pim.

De peilontvangers voor 80 meter staan bij Lucien; Bernard neemt contact met hem op, we kunnen misschien voor Veron 75 jaar een vossenjacht in het Purmerbos organiseren. De leesmap is niet al te duur, er zijn een of twee nieuwe leden bijgekomen en er is een abonnement weggevallen.

 

 Ad 9 75 jaar Veron: zie wat we bedachten voor een vossenjacht onder punt 8, hierboven. En op de regionale vergadering , zie punt 5, komt dit uitvoerig aan de orde.

 

 Ad 10 De volgende bestuursvergadering is op maandag 2 december voorafgaand aan de bijeenkomst, om 19.15 uur in de Hengelsportverening.  Om kwart over negen sluit de voorzitter de vergadering.

 

Bernard Kruithof, secretaris van de afdeling Waterland van de Veron, A56