notulen jaarvergadering

 

VERON afdeling Waterland A-56

 

 

datum :

1 februari 2016

afgemeld :

met bericht

Ed PE1ER; Carel PA5CM; Paul PA0TMP; Gerard PA3GQM; Bert PA5BM;

Klaas PA3KVL; Frans PA1FR en Jim PA2SWL.

 

 

1 Opening en mededelingen.

Onze voorzitter, Nico pa0mir opent de vergadering en heet iedereen van

harte welkom . Er waren zon 13 leden aanwezig , buiten het bestuur om .

2 Notulen jaarvergadering 02-02-2015 , op- en /of aanmerkingen.

De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd.

 

3 Jaarverslag; opmerkingen.

Het jaarverslag wordt doorgenomen en goed bevonden.

 

4 Financieel overzicht 2015.

Het financieel jaarverslag wordt doorgenomen en Pim geeft enige toelichting.

We teren wat in het saldo daalt ! De uitgaven zijn hoger dan wat er inkomt !

Wat minder lezingen houden en de kosten van de Nieuwjaarsbijeenkomst wat

indammen . Maar ook een belangrijk punt : de enorm hoge bankkosten !

Misschien kunnen we eens iets proberen te veranderen via het Veron bestuur

wat betreft de bankrekening.

 

5 Kascontrole commissie.

Dit schuiven we even op naar de volgende ledenvergadering waarin ook de VR

voorstellen zullen worden besproken . Dit is dan waarschijnlijk in april a.s.

6 Rondvraag n.a.v. de verslagen

Geen vragen

 

7 Verkiezing nieuwe kascontrole commissie

Martin, PF9A geeft zich op als en ook Evert Jan, PE1FWM wil

wel deze taak op zich nemen . Frans, PA1FR als reservelid ? Even nagragen .

 

8 Verkiezing afgevaardigden VR 2016

Bert, PA5BM en Gerard, PE1OUD stellen zich beschikbaar en worden door de

leden benoemd .

 

 

 

9 Verkiezing bestuur 2016

De zittende leden zijn aftredend en worden bij acclamatie herkozen zodat het be-

stuur voor 2016 als volgt is samengesteld :

voorzitter : Nico v.d. Bijl, PA0MIR

secretaris : Stef Macrander, PA0SJM

penningmr. : Pim Eijlander, PA5PEX

lid en webmaster : Gert Meinen, PA3AAV

lid : Jan Beijer, PE2ELS

 

10 Rondvraag

Stef vraagt naar de HDMI kabel voor de verbinding van de laptop met de TV .

Nu wil Pim daar voor zorgen , echter inmiddels heeft Ever Jan, PE1FWM ons

een kabel met een lengte van 7,5 m. geschonken . Dank daarvoor !

Nico moedigt eenieder aan om mee te doen met de PACC contest . Ook de Loca-

tor contesten zijn interessant . Deze worden door Martin, PF9A geadministreerd en

elke 2de dinsdag van de maand gehouden van 20:00 tot 23:00 u. lokale tijd op de

VHF en UHF banden .

 

11 Sluiting

Nico sluit de vergadering omstreeks 21.45 uur .

 

Notulen : Stef Macrander, pa0sjm, secretaris