Notulen 19-3-14

Aanwezig: Frans/PA1FR, Gert/PA3AAV, Bert/PA5BM en Jan/PE2ELS. Afwezig: Pim/PA5PEX

 

1. Opening en vaststellen agenda

Frans opent om 20.30 de vergadering en heet iedereen welkom.

 

2. Vaststellen Agenda.

††††††††††††††† Agenda is goed zo.

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

††††††††††††††† Geen.

 

4. Actiepuntenlijst.

††††††††††††††† Actiepunten kunnen worden afgevoerd. Alleen het verzorgen van lezingen blijft staan.

 

5. FinanciŽn.

††††††††††††††† In orde. Verder geen opmerkingen.

 

6. N.a.v. de ALV.

††††††††††††††† Geen punten.

 

7. Evenementen.

††††††††††††††† Lezingen. Gert gaat in September een lezing houden over de WRTC 2014. Frans wil nog wel een demo

††††††††††††††† houden over JT65. Bijvoorbeeld in april als we dan niks hebben.

††††††††††††††† We hebben een antenne dag op de rol staan verzorgd door Sietse.

††††††††††††††† Frans gaat de vossenjacht spullen overdragen aan de leden van de vossenjacht commissie.

 

8. Extra agenda punten

††††††††††††††† Geen.

 

9. Rondvraag en WVTTK.

††††††††††††††† Geen.

 

10. Volgende vergadering.

De volgende vergadering is op woensdag 14 mei 2014. Aanvang 20:00 uur! bij Gert / PA3AAV.

 

11. Sluiting.

††††††††††††††† De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

 

Actiepunt

Omschrijving

Wie

Einddatum

20131120-001

Bert gaat verder met het regelen van lezingen.

BM

z.s.m.