Notulen 03-12-14 

 

Aanwezig: Frans/PA1FR, Gert/PA3AAV,  Bert/PA5BM en Jan/PE2ELS . Afwezig: Pim/PA5PEX

 

1. Opening en vaststellen agenda

Frans opent om 20.15 de vergadering en heet iedereen welkom.

 

2. Vaststellen Agenda.

                Agenda is goed zo.

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

                Geen. Behalve over de website zie punt 7.

 

4. Actiepuntenlijst.

                Geen bijzonderheden. Er zijn nog mogelijkheden voor lezingen in 2015 en dat is mooi.

 

5. Financiën.

                Geen bijzonderheden. Pim is er niet.

 

6. Evenementen.

                Nieuwjaarsreceptie is geregeld en wordt gehouden op 5 januari.

 

7. Website naar Wordpress.

                Eline, één van onze leden, heeft aangeboden om onze website over te zetten naar Wordpress.

                De Veron site zelf is hier ook in gebouwd en het zou dan v.w.b. “ look and feel”  beter op elkaar

                aansluiten.

                Het bestuur vindt het nog te vroeg om hier toe over te gaan. Liever zien we eerst welke afdelingen ons

                voorgaan. Te meer daar onze leden erg gewend zijn aan de huidige “look and feel” en de Wordpress

                variant nogal afwijkt van de huidige, zeker v.w.b. navigatie door de informatie. We stellen het aanbod

                zeer op prijs maar blijven voor nu nog even op de ingeslagen weg doorgaan.

 

8. Rondvraag en WVTTK. 

                Bert verzoekt iedereen die input moet leveren voor het jaarverslag dat nog dit jaar te doen (2014).

                Hij gaat daar ook een email over sturen naar eenieder die het betreft.

                Nogmaals wordt besproken dat zowel voorzitter als secretaris aftredend en niet herkiesbaar zijn.

                We moeten alvast de data vastleggen voor 2015 vwb clubavonden zodat dit met de

                hengelsportvereniging kan worden afgestemd.

                Deze data zijn: 5 jan, 2 feb, 2 mrt, 13 april, 11 mei, 1 jun, 7 sept, 5 okt, 2 nov en 7 dec.

 

9. Volgende vergadering.

De volgende vergadering is op woensdag 28 januari 2015.  Aanvang 20:00 uur! bij Jan.

 

10. Sluiting.

                De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

 

Actiepunt

Omschrijving

Wie

Einddatum

20140507-001

Bert gaat tot zijn aftreden verder met het regelen van lezingen.

BM

z.s.m.

20141203-001

Input leveren voor jaarverslag

FL, PE, GM

Voor 2015