Notulen bestuursvergadering afd. Waterland A56

 

                 Datum 6 jan. 2016 ( 20160106 ) gehouden bij Jan pe2els .

             Aanwezig : Nico pa0mir , Gert pa3aav , Jan pe2els , Pim pa5pex en Stef pa0sjm

 

1        Opening

 Nico opent de vergadering met dank aan de gatsheer met een welkomstwoord en beste wensen voor 2016 .

2        Vaststellen Agenda

punt van aandacht is het rooster van aftreden van het bestuur . Wij hanteren het standaard afdelingsreglement van de Veron . Daarin staat niets over een rooster van af-treden . Bestuursleden zijn jaarlijks zonder beperking herkiesbaar .

      3    Ingekomen stukken / Mededelingen

Van de Veron de informatie ontvangen betreffende de VR op 26 apil in Apeldoorn .

Deze info is doorgestuurd aan alle bestuursleden

      4    Actiepunten

            Er zijn diverse leden waarvan we niet het e-mailadres hebben . Deze ontvangen dus

       geen informatie van de afdeling , zoals de komende ALV uitnodiging en bijv. de 

       Nieuws brief . Ik zal nog eens in de rubriek Komt u ook vragen of men , indien gewenst ,

       het adres wil doorgeven aan de secretaris .

       5   Financiën  

          Het financiële plaatje ziet er niet erg vrolijk uit . Onze penningmeester ziet , zoals het

              er nu voorstaat geen lang leven meer voor onze afdeling . Zo is de huur voor het clubge-

              bouw flink verhoogd . Verder hebben we het probleem dat men kennelijk niet weet hoe

              veel de leesmap per jaar kost . Dat is nu 25 € . Toch blijven enkelen te weinig betalen en

              denken dat de kosten 23 € zijn . Niet dat dit zo’n groot bedrag is , maar alle beetjes …!

              De materialen lijst is wat ingekort … we hebben nog : de laptop , de ladenkast , de club

              set FT990 en de beamer met tas .

             Daar horen ook nog de vossenjacht zenders en ontvangers aan te worden toegevoegd .

         6   Evenementen

          De evenementen staan eigenlijk op een laag pitje . Waar ligt dat aan ? Interesse ?

              Leeftijd ? Dit is echter niet alleen bij ons het probleem . Misschien kunnen we weer

               eens een vossenjacht organiseren . Antennemeetdag .. zijn er nog antennes die gemeten

              kunnen worden ? Nico wil eens vragen of er iemand iets wil proberen te organiseren .

         7  VR 2016

              Deze wordt dus gehouden op 23 april in Apeldoorn .

              We moeten dus vragen wie daar heen wil . Puntje voor ALV ? 

         8  Rondvraag

              Jan :   In komende ALV vragen wat men voor evenementen wil . Of Ideeën wat we

                         zouden kunnen doen .

               Nico :  Voor toekomstige Nieuwjaarsbijeenkomsten bijv, één consumptie van de afd.

                          Immers we moeten wat zuinig aan doen .

              Stef  : De problemen met de laptop … een HDMI kabel zal worden aangeschaft door

                          Pim . Om de kosten hoevenwe dat niet te laten . Wel moet deze kabel een

                         redelijke lengte hebben voor aansluiting op de TV .

       9  Volgende Vergadering

                   We houden de volgende bestuursvergadering op 4 april . Aanvang 19:30 u . Dit doen 

                  we dan voorafgaande aan de bijeenkomst welke om 20:00 u. begint .

         10  Sluiting

                  Onder dankzegging sluit Nico de vergadering .